Privacybeleid

Je bekijkt een gearchiveerde versie. Bekijk de huidige versie of alle oude versions.

Laatst aangepast: 14 nov. 2017

Inleiding

Deze privacyverklaring (de ‘Privacyverklaring’) maakt integraal deel uit van de Overeenkomst die uw toegang tot de Website en het gebruik van de Diensten regelt, zoals beide aspecten bepaald werden in de Voorwaarden. Woorden die in deze Privacyverklaring met een hoofdletter beginnen en waarvoor er geen aparte definitie in deze verklaring wordt gegeven, hebben de betekenis die er in de Voorwaarden aan wordt toegeschreven.

Mobicage hecht veel waarde aan uw privacy. We dragen transparantie hoog in het vaandel voor wat betreft onze privacypraktijken met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw toegang tot de Website en uw gebruik van de Diensten. Alvorens ons uw persoonsgegevens via de Website of de Diensten te bezorgen, zouden we u willen vragen om deze Privacyverklaring aandachtig te lezen en zo meer te vernemen over onze privacypraktijken. Door de Website te bezoeken en/of de Diensten te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden vermeld in deze verklaring. Door persoonsgegevens via de Website en/of de Diensten te bezorgen, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Telkens wanneer we de termen ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerking’ in deze Privacyverklaring gebruiken, hebben deze termen de betekenis zoals bepaald in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd (bv. door de Belgische Wet van 11 december 1998).

Welke persoonsgegevens verzamelt Mobicage en waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Door de Gebruiker Verstrekte Informatie: Wanneer u een account aanmaakt op de Website, vragen wij u om bepaalde informatie over uzelf. We slaan deze gegevens op en gebruiken deze om uw Websiteaccount te creëren. Daarnaast kunnen we deze informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen voor administratieve doeleinden, om aan gebruikersvragen te beantwoorden, om misbruik op de Website of via de Diensten te onderzoeken, om de Overeenkomst te doen naleven of om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen. Wanneer u ervoor opteert om gebruik te maken van de verschillende Diensten (bv. door het aanvullen van uw openbare gebruikersprofiel; door feedback te geven in verband met de Website en/of de Diensten), kan het eveneens zijn dat u Mobicage bepaalde persoonsgegevens verstrekt (uw ‘Publieke Content’). In dat geval dient u te beseffen dat, als u persoonsgegevens bij uw Publieke Content opneemt, zulke gegevens ook door anderen kunnen worden bekeken en gebruikt. We raden u bijgevolg aan om uw gezond verstand te gebruiken, wanneer u persoonsgegevens bekend maakt via de Diensten. Mobicage wijst in elk geval elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot informatie die u beslist op te nemen bij uw Publieke Content. Verder nodigen we u uit om ons feedback te geven of vragen te stellen over de Website en de Diensten. De Website laat u trouwens ook toe om klachten over beide te formuleren. Tot slot kunnen we onze communicatie ter zake eveneens opslaan, met inbegrip van alle persoonsgegevens die u daarbij zou opnemen, en dergelijke informatie voor eender welk doel gebruiken, onder meer om op een doeltreffende manier te reageren.

Automatisch verzamelde informatie: Wanneer u de Website bezoekt en/of de Diensten gebruikt, kunnen onze servers bepaalde activiteiten automatisch opslaan en informatie over uw gebruik van de Website en de Diensten registreren, die uw webbrowser verstuurt telkens wanneer u naar de Website surft en gebruikmaakt van de Diensten. Deze serverlogs kunnen informatie bevatten, zoals uw webverzoek, IP-adres, type browser, browsertaal, verwijzende/exitpagina’s en URL’s, platformtype, aantal kliks, domeinnamen, landingpagina’s, bekeken pagina’s en de volgorde van die pagina’s, de tijd die u besteedde op bepaalde pagina’s alsook de datum en het tijdstip van uw bezoek. We kunnen dit type van informatie gebruiken om de Website te beheren en u het hoogst mogelijke serviceniveau te bieden wanneer u de Website bezoekt en de Diensten gebruikt. Verder kunnen we deze informatie ook samenvoegen om statistische analyses te verrichten van het gedrag en de kenmerken van gebruikers en op die manier de interesse in en het gebruik van de diverse zones van de Website en de Diensten te meten. We kunnen tevens cookies naar uw computer versturen met het oog op een unieke identificatie van uw browser en een verbetering van de kwaliteit van de door ons via de Website en de Diensten geboden service. ‘Cookies’ verwijzen daarbij naar kleine stukjes informatie die een website naar de harde schijf van uw computer verzendt, terwijl u de Website aan het bekijken bent. Dat kunnen zowel sessiecookies (die vervallen zodra u uw browser sluit) als persistente cookies (die op uw computer blijven staat totdat u ze delete) zijn. Persistente cookies kunnen worden verwijderd door de betreffende instructies van het helpbestand van uw browser te volgen. Anderzijds laat de Website u eveneens toe om cookies te weigeren via uw persoonlijke instellingen. Als u er evenwel voor opteert om cookies uit te schakelen, dan kan het zijn dat bepaalde delen van de Website niet naar behoren of zelfs helemaal niet werken. Onze cookies kunnen gekoppeld zijn aan uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord. We zullen echter niet gebruikmaken van cookies zonder uw toestemming, tenzij dat nodig zou zijn om u de door u gewenste Diensten te laten raadplegen en gebruiken.

Voorts kan het zijn dat we toelaten dat derden informatie over uw onlineactiviteiten verzamelen via cookies en andere technologieën. Deze derden kunnen zakenpartners en reclamenetwerken omvatten, die informatie verzamelen over uw interesses, wanneer u de door hen op de Website geplaatste advertenties bekijkt of aanklikt. Hierbij dient opgemerkt dat we geen toegang tot of controle over het gebruik van dergelijke cookies en andere technologieën van derden hebben, noch over de informatiepraktijken van zulke derden die evenmin onder deze Privacyverklaring vallen. De informatie die door dergelijke derden verzameld wordt, kan worden gebruikt om voorspellingen te formuleren over uw interesses, karakteristieken en voorkeuren en om advertenties op onze Website te tonen, die afgestemd zijn op uw schijnbare interesses.

Locatie-informatie: Mobicage kan bepaalde Diensten via uw mobiel toestel leveren (bij gebruik van de mobiele applicatie ‘Rogerthat’), waarvoor locatie-informatie nodig is. Deze Diensten zijn optioneel en vergen uw uitdrukkelijke toestemming. Voor de verstrekking van zulke Diensten kan Mobicage uw locatie-informatie versturen, verzamelen, bewaren, verwerken en gebruiken, met inbegrip van het in realtime geografisch lokaliseren van uw mobiele toestel en het verwerken van locatiezoekvragen.

Met wie delen wij uw informatie?

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zullen we uw Persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij uiteengezet in deze Privacyverklaring, inclusief zoals hieronder beschreven wordt:

- Met zakenpartners en onderaannemers gedeelde informatie: we kunnen een beroep doen op derden om namens ons Website- en Dienstengerelateerde taken uit te voeren. Daardoor kunnen we ons genoodzaakt zien om uw informatie met hen te delen om u de Website en de Diensten ter beschikking te kunnen stellen. Zulke derden zullen uw door ons met hen gedeelde persoonsgegevens enkel mogen gebruiken voor zover dat nodig is om ons daarin bij te staan. Ze zullen deze informatie geenszins mogen gebruiken buiten het toegestane toepassingsgebied zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring en ze zullen voor een niveau van bescherming van uw persoonsgegevens zorgen dat gelijkwaardig zal zijn aan het niveau waartoe Mobicage zich in het kader van deze Privacyverklaring verbindt.

- Met externe adverteerders gedeelde informatie: we kunnen externe advertentieservers of advertentienetwerken de toelating geven om advertenties op de Website en bij de Diensten te plaatsen. Mobicage zal echter geen persoonsgegevens verstrekken aan dergelijke externe advertentieservers of – netwerken zonder uw toestemming.

- Informatie die bij het gebruik van de scanoptie gedeeld wordt: voor zover u de scanoptie gebruikt (d.w.z. voor zover u uw telefoon gebruikt om codes te scannen), zullen er persoonsgegevens worden gedeeld met de externe dienstverlener waarop de gescande code betrekking heeft, met inbegrip van uw identiteit, taal, telefoonnummer, naam en tijdstip van de scan.

- Met potentiële partners en investeerders gedeelde informatie: aldus gedeelde informatie is anoniem en wordt enkel gedeeld voor statistische doeleinden.

- Mobicage kan uw persoonsgegevens delen als reactie op dagvaardingen, rechterlijke bevelen of andere wettelijke, regelgevende of juridische procedures; om onze wettelijke rechten vast te leggen, af te dwingen of uit te oefenen; om ons te verweren tegen juridische claims; of zoals verder nog bij wet of bindend bevel vereist zou zijn.

- Mobicage behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te delen wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om onwettige of vermoedelijk onwettige activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of tegen te gaan; om de rechten, de eigendom of de veiligheid van Mobicage, de Website of de Diensten, onze gebruikers of anderen te beschermen en de Overeenkomst te doen naleven.

- Bij een bedrijfstransactie waarbij Mobicage betrokken is (bv. een overname of fusie), behouden wij ons het recht voor om de door ons over u verzamelde informatie in een dergelijke situatie over te dragen of toe te wijzen, voor zover dat nodig zou blijken voor de doeleinden van een dergelijke transactie. In het onwaarschijnlijke geval dat wij failliet zouden gaan, insolvent zouden worden, een reorganisatie zouden moeten doorvoeren, onder curatele zouden worden geplaatst, een algemene overdracht zouden doen ten gunste van crediteurs, of wetten of billijke principes zouden toepassen, die een impact zouden hebben op de rechten van crediteurs over het algemeen, zou het kunnen dat we geen controle hebben over de manier waarop uw persoonsgegevens worden behandeld, overgedragen of gebruikt.

- Als u Content (met inbegrip van uw Publieke Content) voor openbare raadpleging op de Website of via de Diensten post, kan het zijn dat wij deze Content verspreiden onder een ruimer publiek door deze (of delen ervan) te delen met derden, zodat zij de Content kunnen publiceren op hun websites en mediaplatformen. We kunnen hen dan vragen om u als bron van deze bijdragen te vermelden door uw accountnaam op te nemen – hoewel zij daar geenszins toe verplicht zijn.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Voor uw privacy en veiligheid wordt uw Mobicage-account beschermd met een wachtwoord. Het is uw verantwoordelijkheid om een ongeoorloofde toegang tot uw account en tot de persoonsgegevens die via uw account beschikbaar zijn, te voorkomen door uw wachtwoord naar behoren te kiezen en te beschermen, door de toegang te beperken tot uw computer of andere toestellen die voor de Website, de Diensten en de browser worden gebruikt, en door na het gebruik van uw account uit te loggen. Verder doet u er eveneens goed aan om de details van uw account niet met derden te delen.

We willen dat u zich gerust voelt wanneer u de Website en de Diensten gebruikt en zullen al het redelijkerwijs mogelijke doen om de door ons verzamelde informatie te beschermen. Zo passen we algemeen erkende, sectorale normen toe om de ons bezorgde persoonsgegevens te beschermen en dat zowel tijdens de verzending als na de ontvangst ervan door ons. Geen enkele methode van verzending via het internet of van elektronische opslag is echter 100% veilig. Hoewel we commercieel aanvaardbare middelen trachten te gebruiken om uw gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid van diezelfde gegevens bijgevolg niet garanderen, noch garanderen dat deze gegevens niet door onbevoegden zullen worden onderschept, geraadpleegd, gebruikt of onthuld. U erkent en stemt er dan ook mee in dat wij alle risico’s in dit opzicht niet ten volle kunnen uitsluiten. Ongeoorloofde toegang of gebruik, hardware- of softwarestoringen en andere factoren waarover Mobicage redelijkerwijs geen controle heeft, kunnen dus te allen tijde afbreuk doen aan de veiligheid van gebruikersinformatie.

Mobicage maakt gebruik van commercieel redelijke fysieke, bestuurlijke en technische veiligheidsmaatregelen om de integriteit en veiligheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren. We kunnen echter niet de veiligheid garanderen of waarborgen van eender welke informatie die u aan Mobicage bezorgde, wat maakt dat u dit bijgevolg op eigen risico doet. Als Mobicage weet krijgt van een inbreuk op zijn beveiligingssysteem met betrekking tot de Website of de Diensten, kan zij een kennisgeving op de Website posten om u hiervan op de hoogte te brengen. De Website en de Diensten kunnen voorts ook links naar andere sites, beheerd door derden, bevatten. Mobicage heeft geen zeggenschap over, voert geen controle uit op en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het privacybeleid en/of de privacypraktijken met betrekking tot dergelijke sites van derden, aangezien deze niet onder de huidige Privacyverklaring ressorteren. Wanneer u doorklikt naar een andere site, doet u er dus goed aan om de op die site vermelde privacyverklaring te lezen. De huidige Privacyverklaring geldt enkel voor persoonsgegevens die via uw toegang tot en gebruik van de Website en de Diensten worden verwerkt.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens raadplegen?

U hebt het recht om uw door Mobicage bewaarde persoonsgegevens te raadplegen, alsook om deze door Mobicage te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen. Bovendien kunt u een kopie aanvragen van uw door Mobicage bijgehouden persoonsgegevens via info@mobicage.com, mits toevoeging van een ondertekende kopie van een officieel identiteitsbewijs (bv. een identiteitskaart of paspoort). U kunt uw profielinstellingen veranderen door op uw account in te loggen en uw profiel op de Website bij te werken.

Hoe kunt u uw account deleten?

Mocht u ooit beslissen om uw Mobicage-account te deactiveren, gelieve dan een e-mail te sturen naar info@mobicage.com, waarin u uitdrukkelijk vraagt om uw account te deactiveren, vergezeld van een ondertekende kopie van een officieel identiteitsbewijs (bv. een identiteitskaart of paspoort). Bij stopzetting van uw account stopzet wordt uw profiel, met inbegrip van uw incheckgeschiedenis, van de site en de servers van Mobicage verwijderd, tenzij Mobicage het recht heeft of verplicht is om dergelijke informatie te bewaren krachtens de toepasselijke wetgeving. Na stopzetting van uw account kunt u niet langer inloggen of uw persoonsgegevens via de Diensten raadplegen. Tenzij anders vermeld in deze verklaring, zult u echter wel te allen tijde een nieuw account kunnen openen.

Garanties

U garandeert dat de persoonsgegevens die u via de Website en de Diensten bezorgt, verband houden met uzelf of, als ze verband houden met een derde, dat u de nodige toelatingen verkreeg om dergelijke persoonsgegevens te bezorgen en deze te laten verwerken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden vermeld.

U garandeert dat de door u bezorgde persoonsgegevens via de Website en de Diensten nauwkeurig, actueel en volledig zijn en u erkent en stemt ermee in dat wij geenszins verplicht zijn om de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van eender welke door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens na te gaan. Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van u, ook niet in het kader van claims van derden tegen u, op basis van onze verwerking van onjuiste persoonsgegevens of informatie van derden die u ons bezorgde.

U stemt ermee in om ons naar behoren te informeren, zodra u er weet van krijgt dat eender welke van de hierin uiteengezette garanties niet of niet langer correct zijn. U zult aansprakelijk kunnen worden gesteld voor en zult ons moeten vrijwaren tegen alle verliezen, kosten (met inbegrip van gerechtskosten en honoraria van advocaten), schade en aansprakelijkheden die wij zouden lijden of oplopen en dat onder meer als gevolg van claims van derden of uw inbreuk op eender welke van de hier uiteengezette garanties. Onverminderd eender welke andere rechtsmiddelen en sancties waarover wij beschikken en zonder beperkend te willen zijn, zullen wij het recht hebben om uw account af te sluiten of op te schorten, zonder enige rechtvaardiging verschuldigd te zijn en zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld, als wij geheel naar eigen goeddunken van mening zijn (i) dat u handelt of hebt gehandeld op een manier die indruist tegen de in deze verklaring opgenomen garanties, of (ii) dat eender welke (verdere) verwerking door ons van de persoonsgegevens die u bezorgde, in een inbreuk op toepasselijke wetgeving zou kunnen resulteren, of (iii) dat dit dient te gebeuren op verzoek van een derde of als reactie op een gerechtelijk of wettelijk bevel.

Overdracht van persoonsgegevens

Als u zich buiten Europa bevindt, gelieve er dan kennis van te nemen dat deze site gehost wordt op onze computerservers in Europa. Daardoor kan het zijn dat uw informatie in Europa wordt verwerkt en opgeslagen. Gelieve u er eveneens van bewust te zijn dat uw persoonsgegevens naar andere locaties buiten Europa overgeheveld en daar verwerkt of opgeslagen kunnen worden. U mag er echter zeker van zijn dat wij bij een dergelijke verwerking en overdracht van uw persoonsgegevens alle nodige maatregelen zullen treffen om de privacy van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften te beschermen. Uw gebruik van de Website en de Diensten of uw bezorging van persoonsgegevens aan ons zal als uw instemming worden beschouwd met de overdracht van uw persoonsgegevens naar een locatie buiten uw thuisland, waar er andere regels in verband met de bescherming van uw gegevens kunnen gelden dan in uw eigen land.

Wijzigingen en updates van deze Privacyverklaringen

Deze Privacyverklaring kan periodiek worden herzien in overeenstemming met wat er in de Overeenkomst werd bepaald in verband met wijzigingen van de Overeenkomst (met inbegrip van deze Privacyverklaring). Gelieve deze pagina dan ook regelmatig opnieuw te bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van dergelijke eventuele wijzigingen. Door verder gebruik te blijven maken van de Diensten, stemt u in met deze Privacyverklaring en alle eventuele toekomstige aanpassingen ervan.

Contact

Gelieve Mobicage per e-mail te contacteren op info@mobicage.com of op het volgende adres, mocht u vragen hebben over of opmerkingen hebben bij deze Privacyverklaring, uw persoonsgegevens of uw instemming. Wanneer de Privacyverklaring specifieke contactinformatie vermeldt in verband met specifieke kwesties, moet deze contactinformatie worden gebruikt met betrekking tot dergelijke kwesties.