Privacybeleid

Laatst aangepast: 1 jan 2021 (Alle versies)

Inleiding

Fairville neemt uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe Fairville uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt, zowel algemeen als wanneer u onze website bezoekt (www.ourcityapps.com) en/of een van onze applicaties downloadt of gebruikt.

De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

Fairville is een software ontwikkelaar die een platform voor mobiele communicatie ontwikkeld heeft, genaamd ‘Onze Stad App’. Lokale overheden (steden en gemeenten) kunnen Onze Stad App aanbieden aan hun burgers zodat zij op eenvoudige wijze kunnen communiceren met overheidsinstanties en lokale handelaars.

Wanneer Fairville via Onze Stad App persoonlijke gegevens verwerkt voor rekening van een lokale overheid, treedt Fairville als verwerker op in de zin van de AVG, en is de lokale overheid de verantwoordelijke voor de verwerking. Dergelijke gegevensverwerking wordt toegelicht in de privacyverklaring van de relevante overheid die verantwoordelijk is voor deze verwerking.

De huidige Privacyverklaring heeft enkel betrekking op de verwerkingshandelingen die Fairville zelf als verantwoordelijke voor de verwerking stelt. Wanneer Fairville zelf via haar Websites of mobiele applicatie uw gegevens verwerkt, en daarbij niet optreedt voor rekening van een lokale overheid of derde partij, dan is de huidige privacyverklaring hierop van toepassing.

Samenvatting

We kunnen deze privacyverklaring als volgt samenvatten:

Volgende persoonlijke gegevens worden verwerkt:

 • Als gebruiker van Onze Stad App zal Fairville uw profielgegevens beheren. Indien u niet anoniem registreert, kan dit mogelijks (uw e-mailadres, uw Facebook account, uw itsme profiel of uw apple ID ) omvatten. Optioneel kunnen ook uw naam of gebruikersnaam, geslacht, geboortedatum en profielfoto worden toegevoegd, evenals locatiegegevens en vrienden of contactpersonen.
 • Als geregistreerde gebruiker van onze Websites zal Fairville eveneens uw profielgegevens beheren. Deze omvatten uw naam en uw e-mailadres.
 • Als klant van Fairville (zoals handelaars, verenigingen, lokale overheden, zorgverstrekkers etc.) registreert Fairville persoonlijke en elektronische identificatiegegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) van de contactpersoon bij de klant, evenals de kredietkaartgegevens van deze klant.

Fairville verwerkt geen ‘bijzondere’ of ‘gevoelige’ gegevens, en doet niet aan automatische besluitvorming noch profilering.

Uw gegevens worden zoveel mogelijk binnen de EU bewaard. Indien wij samenwerken met dienstverleners buiten de EU, hebben we de nodige waarborgen voorzien om ervoor te zorgen dat zij uw gegevens op gepaste wijze beveiligen en u steeds uw privacy rechten kunt uitoefenen.

Fairville zal uw persoonlijke gegevens nooit zelf gebruiken voor commerciële doeleinden (‘direct marketing’). Uw identificatie en contactgegevens worden onder geen beding met derde partijen gedeeld voor commerciële doeleinden indien u daar geen uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. U kan deze toestemming ten alle tijde wijzigen via de applicatie.

U kunt uw overige rechten uitoefenen in de instellingen van de applicatie, waar u uw gegevens kan inzien, verbeteren of vernietigen. U kunt ook steeds terecht bij onze klantendienst om uw privacy rechten uit te oefenen. Indien u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kan u ons contacteren via info@fairville.be

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Fairville NV, met maatschappelijke zetel te B-9810 Nazareth, Steenweg 154, Nazareth ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE 0756.963.452 (RPR Gent, afdeling Gent) (hierna “Fairville” of “wij”).

De functionaris voor de gegevensbescherming bij Fairville kunt u contacteren via info@fairville.be. Alle informatie over het uitoefenen van uw rechten vindt u in hoofdstuk 7.

2. De verwerking van persoonsgegevens

Onder “persoonsgegevens” begrijpen wij alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Onder “verwerking” begrijpen wij een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld met het oog op verwerking en hoe verwerken wij deze gegevens?

Bij Fairville zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens verwerkt worden op een adequate, relevante manier en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is in overeenstemming met de wet. Welke persoonsgegevens Fairville over u verzamelt, hangt af van wie u bent:

Als gebruiker van Onze Stad App

Teneinde uw profielgegevens te beheren, verwerkt Fairville volgende identificatiegegevens:

 • Manieren om in te loggen:
  • E-mailadres (optioneel)
  • Facebook account (optioneel)
  • itsme profiel (optioneel)
  • Apple ID (optioneel)
 • Naam (optioneel)
 • Gebruikersnaam (optioneel)
 • Geslacht (optioneel)
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Profielfoto (optioneel)
 • Locatiegegevens (optioneel)
 • Vrienden of contactpersonen (optioneel):

De inhoudelijke informatie (‘content’) die u als gebruiker via Onze Stad App doorstuurt naar andere gebruikers of klanten (zoals handelaars, verenigingen of lokale overheden) wordt door Fairville niet verder verwerkt - m.a.w. de enige ‘verwerking’ vanwege Fairville is de communicatie van deze content naar uw bestemmeling. Wanneer deze content ook persoonsgegevens bevat, kan de bestemmeling ervan in voorkomend geval als ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ optreden. Meer informatie over dergelijke gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van de betrokken bestemmeling.

Als geregistreerde gebruiker van onze websites

Als geregistreerde gebruiker van onze Websites zal Fairville eveneens uw profielgegevens beheren. Deze omvatten enkel uw naam en uw e-mailadres.

De inhoudelijke informatie (‘content’) die u als gebruiker via de website doorstuurt naar andere gebruikers of klanten (zoals handelaars, verenigingen of lokale overheden) wordt door Fairville niet verder verwerkt - m.a.w. de enige ‘verwerking’ vanwege Fairville is de communicatie van deze content naar uw bestemmeling. Wanneer deze content ook persoonsgegevens bevat, kan de bestemmeling ervan in voorkomend geval als ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ optreden. Meer informatie over dergelijke gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van de betrokken bestemmeling.

Als klant

De klanten van Fairville zijn handelaars, verenigingen, lokale overheden, zorgverstrekkers etc. die Onze Stad App en/of de website gebruiken voor hun communicatie met gebruikers.

Fairville registreert volgende persoonlijke en elektronische identificatiegegevens van de klant (wanneer de klant een natuurlijke persoon is) of van de natuurlijke personen die als contactpersoon worden opgegeven voor de klant (wanneer de klant een overheid of rechtspersoon is):

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kredietkaart gegevens.

Deze gegevens worden door Fairville gebruikt voor haar financiële administratie (facturatie, opvolging van betalingen en openstaande schulden, enz.) en voor haar klantenbeheer in het algemeen.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Fairville verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal gegevens dus niet verder gebruiken op een met die doeleinden onverenigbare wijze.

Zoals hoger onder sectie 3 aangegeven, verwerkt Fairville (als ‘verantwoordelijke voor de verwerking’) de persoonsgegevens van de gebruikers van Onze Stad App en/of de website enkel teneinde de profielgegevens van de gebruikers te beheren. Daarnaast verwerkt Fairville (als ‘verantwoordelijke voor de verwerking’) enkel persoonlijke gegevens van haar klanten (of van de contactpersonen bij haar klanten) teneinde de financiële administratie en opvolging van deze klanten mogelijk te maken.

De wettelijke gronden waarop voornoemde verwerkingen gebeuren, zijn:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst die u met Fairville heeft gesloten; dit is het geval voor de verwerking van uw persoonsgegevens als klant van Fairville.
 • Toestemming. Fairville zal toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor bepaalde doeleinden (zoals voor het versturen van berichten via Onze Stad App). Dit is het geval voor de verwerking van uw persoonsgegevens als gebruiker van Onze Stad App of van de websites. Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken. Indien wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, kan u steeds vragen deze verwerking stop te zetten. Meer informatie over uw rechten vindt u in hoofdstuk 7.

5. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derde partijen die (1) aan ons specifieke diensten verlenen of (2) als klant gebruik maken van Onze Stad App of onze websites om u informatie te sturen over hun producten en diensten. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens in een aantal specifieke situaties worden doorgegeven die wij hieronder toelichten.

Dienstverleners
 • Google Analytics. Meer informatie hieromtrent vindt u op: https://www.google.com/analytics/terms/us.html.
 • Google Cloud Platform: voor de hosting van onze virtuele servers
 • 3P, Topdesk, Greenvalley: voor het leveren van de zgn. meldingskaarten
 • Campaign Monitor: voor het beheer van de e-mail adressen (subscriber lists) en het versturen van nieuwsbrieven of direct marketing.
 • Andere derden die diensten verlenen in onze naam en volgens onze instructies, zoals bijvoorbeeld zelfstandige consulenten. Wij verzekeren dat deze derde partijen enkel toegang hebben tot uw persoonsgegevens in zoverre dat dit nodig is om hun taken uit te voeren en dat ze zich ertoe verbonden hebben de gegevens op een veilige en confidentiële manier te verwerken en ze uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies.
Klanten

Derde partijen die klant zijn van Fairville en die u informatie willen sturen over hun producten en diensten kunnen dit enkel doen via pushberichten die u van Fairville krijgt indien u daarvoor bent ingeschreven, of via het nieuwsoverzicht in Onze Stad App of onze websites .

Verplichte doorgiftes

In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om persoonsgegevens over u door te geven. Dat is het geval wanneer de wet, een regelgeving of juridische procedures (zoals een gerechtelijk bevel) ons hiertoe verplichten of overheidsinstanties ons hierom verzoeken in het kader van acties ter handhaving van de wet. Ook is het mogelijk dat wij menen dat het, om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten, noodzakelijk of wenselijk is om gegevens over u door te geven.

Andere gevallen

Indien alle of een deel van onze activiteiten of activa worden verkocht of overgedragen, behouden wij het recht ook alle gegevens over u over te dragen. In dat geval zullen wij de nodige inspanningen leveren om u hierover te informeren en ervoor te zorgen dat de verkrijger de gegevens die u aan ons heeft verstrekt, gebruikt op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid. Bij een dergelijke overdracht dient u voor vragen over de verwerking van de gegevens contact op te nemen met de verkrijger.

6. Overdracht van gegevens naar het buitenland

Het kan gebeuren dat we uw gegevens overdragen naar servers in een ander land dan waar u woont of naar met ons verbonden partijen in andere landen om persoonsgegevens namens ons te kunnen (laten) verwerken. Door de informatie die op u betrekking heeft aan ons te verstrekken, in het bijzonder door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens op deze manier naar het buitenland overdragen, wat meestal ook kadert in de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Wij doen dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en indien het gegevensbeschermingsniveau in dat land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER, voorzien wij gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen (meestal in de vorm van de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie). Op die manier verzekeren wij dat uw persoonsgegevens die naar derde partijen buiten de EER worden doorgezonden, verwerkt worden met dezelfde zorg als in België.

7. Uw rechten

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Fairville verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze privacyverklaring verzameld en verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, terzake dienend en niet overmatig is.
 • Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit nodig of nuttig is voor de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze privacyverklaring.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Fairville onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Indien u uw identiteit bewijst, beschikt u over een recht om van Fairville uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Fairville uw gegevens verwerkt, hebt u bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kan uitoefenen overeenkomstig de GVA. Indien u uw recht op inzage wenst te gebruiken, zal Fairville hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@fairville.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan u als gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in de instellingen van de applicatie of op het gebruikersprofiel op de websites. Daarnaast kan u uw recht op verbetering uitoefenen door een verklaring te verstrekken aan Fairville. Fairville zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de dergelijke verklaring.

U hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Fairville beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Fairville nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Fairville uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Fairville nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

U hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Fairville staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Fairville dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

Indien u wenst om uw recht uit te oefenen, zal Fairville hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@fairville.be

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de aan Fairville verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.

Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal Fairville hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@fairville.be

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Fairville bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal Fairville hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@fairville.be .

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik. Concreet worden uw persoonsgegevens, onder andere, beschermd door de volgende technische veiligheidsmaatregelen: Technische toegangscontroles; Encryptie; Anti-virusscans; Logging van gegevens; Back-ups. Concreet worden uw persoonsgegevens, onder andere, beschermd door de volgende organisatorische veiligheidsmaatregelen: Fysieke toegangscontroles, bijvoorbeeld via badges, bewakingsagenten; Beleidslijnen en –procedures, beschreven in onze veiligheidspolicy; Confidentialiteitsclausules of contracten met onze werknemers, consultants, dienstverleners.

9. Links naar andere websites

De applicaties en websites van Fairville kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door ondernemingen buiten Fairville. Die andere websites hebben een eigen privacyverklaring die u aandachtig moet doorlezen wanneer u daar naartoe surft. In geen geval kan Fairville verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites noch voor enige verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen.

10. Bijwerking van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om het gegevensgebruik door Fairville correct te weerspiegelen. Hiervan wordt u niet voorafgaandelijk in kennis gesteld. Eventuele aanpassingen worden wel op de websites en via de applicaties van Fairville onder de aandacht gebracht. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

11. Contacteer ons

Voor vragen, klachten of het indienen van verzoeken kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar info@fairville.be. Meer informatie over de manier waarop u uw rechten kan uitoefenen vindt u in het hoofdstuk 7. Indien nodig kunt u ons ook een brief zenden naar Fairville NV, Steenweg Deinze 154, B-9810 Nazareth (België). We helpen u graag verder.